ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ VIVERO EL PINAR SOCIEDAD COOPERATIVA

 

  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Η παρούσα Πολιτική απορρήτου ισχύει για όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχει ο χρήστης στην VIVERO EL PINAR, SOCIEDAD COOPERATIVA (εφεξής, VIVERO ELPINAR), με διεύθυνση Calle Marieles, αριθμός 14, 40216, Chañe, Segovia (Ισπανία), μέσω αυτής της ιστοσελίδας.

Για το σκοπό, της Πολιτικής Απορρήτου, κάθε φυσικό πρόσωπο που ενδιαφέρεται για τα προϊόντα που προσφέρει η VIVERO EL PINAR πρέπει να νοείται ως Χρήστης.

Η VIVERO EL PINAR, ως υπεύθυνη για την επεξεργασία, θα ζητήσει, πριν την παροχή των προσωπικών του δεδομένων, τη ρητή συγκατάθεση του χρήστη αυτής της Πολιτικής Απορρήτου.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται την Πολιτική Απορρήτου, ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας στέλνοντας ένα email στη διεύθυνση info@viveroelpinar.com.

 

  • ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Η VIVERO EL PINAR θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα που παρέχει ο Χρήστης μέσω αυτής της ιστοσελίδας, για τους σκοπούς που αναφέρονται παρακάτω, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει νομική βάση για κάθε επεξεργασία:

α) Να επιτρέπεται η πρόσβαση και η χρήση του ιστότοπου στον χρήστη.

β) Διαχείριση της σχέσης μεταξύ του Χρήστη και του VIVERO EL PINAR, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την πώληση και αγορά των προϊόντων μας και των υπηρεσιών παράδοσής τους.

γ) Δημιουργία νέων υπηρεσιών που μπορεί να ενδιαφέρουν τον Χρήστη.

δ) Διαχείριση συμβάντων και συντήρηση των Υπηρεσιών VIVERO EL PINAR..

ε)Ο Χρήστης ενημερώνεται στη διεύθυνση email που μας έχει παρέχει, για προϊόντα παρόμοια με αυτά που έχει αγοράσει και προσφέρει η VIVERO EL PINAR.

 

 

  • ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Η νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς που αναφέρονται στα σημεία α, β, γ και δ παραπάνω, είναι η εκτέλεση των διαφόρων συμβάσεων που μπορεί να υπογραφούν μεταξύ του χρήστη και του VIVERO EL PINAR.

Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων για τον σκοπό που αναφέρεται στο σημείο ε , είναι η συγκατάθεση που ζητείται από τον Χρήστη, χωρίς, σε κάθε περίπτωση, την ανάκληση της ίδιας προϋπόθεσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης.

Η VIVERO EL PINAR, από τη στιγμή που ο Χρήστης παρέχει τα προσωπικά του δεδομένα, θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί μόνο εκείνα που είναι απαραίτητα για εγγραφή, για να επικοινωνήσει με τον Χρήστη (συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, του επωνύμου, της διεύθυνσης, της διεύθυνσης email), για να διαχειριστεί της διαδικασία αγοράς και την παροχή διαφορετικών υπηρεσιών.

Ο Χρήστης γνωρίζει και αποδέχεται ότι η μη συμπλήρωση ορισμένων προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να εμποδίσει τη VIVERO EL PINAR να παραδώσει όλα τα προϊόντα ή να παρέχει τις υπηρεσίες που συνδέονται με αυτά τα συγκεκριμένα δεδομένα. Σε καμία περίπτωση η VIVERO EL PINAR δεν θα εκμεταλλευτεί αυτά τα δεδομένα ή θα τα εκχωρήσει σε χρήση διαφορετική από αυτήν που αναφέρεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Κατά την εγγραφή και συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας, ο Χρήστης θα ενημερωθεί για τη μη υποχρεωτική φύση της συλλογής οποιουδήποτε από τα δεδομένα για την παροχή της υπηρεσίας από τη VIVERO EL PINAR.

Ο Χρήστης μπορεί να παρέχει εθελοντικά στο VIVERO EL PINAR πρόσθετες πληροφορίες σε ορισμένες ενότητες στον ιστότοπό μας. Ωστόσο, η VIVERO EL PINAR συνιστά να μην παρέχονται περισσότερες πληροφορίες από τις απαραίτητες σε σχέση με την αγορά και την παράδοση των προϊόντων μας.

 

  • ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Η VIVERO EL PINAR θα διατηρήσει τα δεδομένα των χρηστών για όσο διάστημα ισχύει η συμβατική σχέση μεταξύ των δύο μερών και, σε κάθε περίπτωση, για μέγιστη περίοδο πέντε ετών από την τελευταία φορά που ο Χρήστης έχει αλληλεπιδράσει με τη VIVERO EL PINAR, με την επιφύλαξη της διατήρησης που είναι απαραίτητη για τη διατύπωση, άσκηση ή υπεράσπιση πιθανών αξιώσεων ή / και όποτε επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Μόλις λήξει η προαναφερθείσα περίοδος, η VIVERO EL PINAR δεσμεύεται να σταματήσει την επεξεργασία όλων των δεδομένων του χρήστη, καθώς και να τα αποκλείσει σωστά στις αντίστοιχες βάσεις δεδομένων.

 

  • ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Ο Χρήστης συμφωνεί ότι η VIVERO EL PINAR μπορεί να αναθέσει ή να κοινοποιήσει προσωπικά δεδομένα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του προς τη Δημόσια Διοίκηση σε περιπτώσεις που απαιτούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ανά πάσα στιγμή και, κατά περίπτωση, σε άλλους φορείς όπως Κρατικές Δυνάμεις Ασφαλείας και Φορείς καθώς και τα δικαστικά όργανα.

 

  • ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

 

Η VIVERO EL PINAR ενημερώνει τον Χρήστη σχετικά με την πιθανότητα να ασκήσει, χωρίς  κόστος, τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, αντίθεσης, διαγραφής, φορητότητας και περιορισμού της επεξεργασίας , καθώς και να απορρίψει την αυτοματοποιημένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, γραπτώς. Αίτημα υπογεγραμμένο, απευθυνόμενο στη διεύθυνση info@viveroelpinar.com.

Για το σκοπό αυτό, ο Χρήστης πρέπει να στείλει την προαναφερθείσα γραπτή επικοινωνία που να αντικατοπτρίζει το αίτημα ή τα δικαίωμα που ασκεί, το όνομα και το επώνυμό του, τη διεύθυνση για τους σκοπούς των ειδοποιήσεων και να το συνοδεύει με μια φωτοτυπία της ταυτότητας ή ενός εγγράφου που αποδεικνύεται η ταυτότητα (διαβατήριο). Σε περίπτωση αντιπροσώπευσης, πρέπει να αποδεικνύεται με έγκυρο έγγραφο.

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να εναντιωθεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς, στέλνοντας εμπορικές επικοινωνίες, κοινοποιώντας την επιθυμία  του στη VIVERO EL PINAR.

Ομοίως, ο Χρήστης θα έχει το δικαίωμα να αποσύρει τη συγκατάθεσή του μέσω της ίδιας διαδικασίας που αναφέρεται παραπάνω, χωρίς η προαναφερθείσα απόσυρση της συγκατάθεσής τους να επηρεάζει τη νομιμότητα της μεταχείρισης που έχει πραγματοποιηθεί πριν από αυτήν. Η VIVERO EL PINAR ενδέχεται να συνεχίσει να επεξεργάζεται δεδομένα χρηστών στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

Η VIVERO EL PINAR ενημερώνει τον Χρήστη ότι έχει το δικαίωμα να υποβάλει αξίωση στην Ισπανική Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων.

Αυτός ο ιστότοπος δεν προορίζεται για ανηλίκους κάτω των 18 ετών. Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η εγγραφή διαφορετικών περιεχομένων για άτομα κάτω των 18 ετών και, εάν ο Χρήστης είναι ανήλικος, δεν πρέπει να παρέχει δεδομένα. Επομένως, σε περίπτωση που η VIVERO EL PINAR γνωρίζει ότι ένας ανήλικος έχει παράσχει τα προσωπικά του δεδομένα, παραπλανώντας ορισμένες πτυχές, θα προχωρήσουμε στην ακύρωση αυτών των προσωπικών δεδομένων από τα αρχεία μας. Οι γονείς ή κηδεμόνες μπορούν, σε κάθε περίπτωση, να επικοινωνήσουν με τη VIVERO EL PINAR, για να μπλοκάρουν τον λογαριασμό πρόσβασης των ανηλίκων που είναι υπεύθυνοι και έχουν εγγραφεί παραποιώντας την ταυτότητά τους.

 

  • ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

 

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω αυτής της Ιστοσελίδας ή μέσω των διαφόρων επικοινωνιών που διατηρούνται με τον Χρήστη θα αντιμετωπίζονται με εμπιστευτικότητα, δεσμευόμενοι να τα διατηρήσουμε μυστικά σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

  • ΧΡΗΣΗ COOKIES

 

Ο ιστότοπος VIVERO EL PINAR χρησιμοποιεί cookies για να διακρίνει τους  διαφορετικούς χρήστες του ιστότοπου. Αυτό σημαίνει ότι ο Χρήστης μπορεί να έχει καλύτερη περιήγηση όταν επισκέπτεται τον ιστότοπό μας, βοηθώντας έτσι στη βελτίωσή του.

Ο Χρήστης μπορεί να λάβει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με  τη χρήση των cookies στον σύνδεσμο, της Πολιτικής μας για τα cookies.

 

  • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 

Η Πολιτική Απορρήτου ενδέχεται να χρειάζεται ενημέρωση. Για το σκοπό αυτό, είναι απαραίτητο ο Χρήστης να επανεξετάζει την Πολιτική Απορρήτου περιοδικά και, εάν είναι δυνατόν, κάθε φορά που αποκτά πρόσβαση στον Ιστότοπο, προκειμένου να ενημερώνεται επαρκώς για τον τύπο των πληροφοριών που συλλέγονται και την επεξεργασία τους.

Παρά τα παραπάνω, ο Χρήστης θα ενημερωθεί για οποιαδήποτε τροποποίηση της Πολιτικής Απορρήτου που επηρεάζει την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.