ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1.- Νομικές πληροφορίες

www.elpinar.eu (εφεξής, η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ), είναι ένας τομέας που έχει καταχωριστεί από την VIVERO EL PINAR, SOCIEDAD COOPERATIVA (εφεξής, VIVERO EL PINAR), μια οντότητα εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο της Segovia. 10 Ιουνίου 1998, τόμος III, Folio 9, Seat nº1 Book.

NIF: F-40162224

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Calle Marieles, número 14, 40216, Chañe, Segovia (España).

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +34 921 15 58 87

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗinfo@viveroelpinar.com

2.- Φύση των υπηρεσιών

Η πρόσβαση στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ είναι, καταρχήν, δωρεάν, παρά το γεγονός ότι η αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ υπόκειται σε οικονομικούς όρους.

3.- Ευθύνη του χρήστη

Ο Χρήστης συμφωνεί να μην χρησιμοποιήσει την ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ή τις πληροφορίες που του προσφέρονται για δραστηριότητες αντίθετες με το Νόμο, την ηθική ή τη δημόσια τάξη και, γενικά, να την χρησιμοποιήσει σύμφωνα με τους όρους που ορίζει η VIVERO EL PINAR.

Οι απόψεις, το περιεχόμενο και, γενικά, όλες οι δραστηριότητες που πραγματοποιεί ο Χρήστης είναι δική του ευθύνη, χωρίς το VIVERO EL PINAR να είναι υπεύθυνο για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τις εν λόγω δραστηριότητες πέρα από τον έλεγχό του και χωρίς αυτό να έχει αποτελεσματική γνώση αυτών.

4.- Ευθύνη του VIVERO EL PINAR

Το VIVERO EL PINAR δεν θα είναι υπεύθυνο για σφάλματα κατά την πρόσβαση στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ή στα περιεχόμενά της, αν και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι δεν θα συμβούν.

Το VIVERO EL PINAR διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει προσωρινά, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, την προσβασιμότητα στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ λόγω πιθανής ανάγκης εκτέλεσης εργασιών συντήρησης, επισκευής, ενημέρωσης ή βελτίωσης.

5.- Πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία

Όλα τα περιεχόμενα της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, βάσεων δεδομένων, εικόνων, σχεδίων, γραφικών, αρχείων κειμένου, ήχου, βίντεο και λογισμικού) αποτελούν ιδιοκτησία του VIVERO EL PINAR και προστατεύονται από εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς ιδιοκτησίας, πνευματικής και βιομηχανική, με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.

Το όνομα τομέα, τα εμπορικά σήματα, οι ετικέτες, τα διακριτικά σήματα ή τα λογότυπα που εμφανίζονται στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ανήκουν στην VIVERO EL PINAR.

Όλα τα κείμενα, γραφικά σχέδια, βίντεο ή μέσα ήχου που ενδέχεται να βρεθούν αυτή τη στιγμή ή στο μέλλον σε αυτήν την ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ αποτελούν ιδιοκτησία του VIVERO EL PINAR και ενδέχεται να μην υπόκεινται σε περαιτέρω τροποποίηση, αντιγραφή, μεταβολή, ολική ή μερική αναπαραγωγή, προσαρμογή ή μετάφραση από τον Χρήστη ή τρίτους χωρίς τη ρητή εξουσιοδότηση του VIVERO EL PINAR.

Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν την ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, καθώς και η παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας θα δημιουργήσουν τις νομικά καθιερωμένες ευθύνες.

6.- Υπερσύνδεσμοι

Η δημιουργία τυχόν υπερσύνδεσης από έναν ξένο ιστότοπο σε οποιαδήποτε από τις σελίδες της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ VIVERO EL PINAR υπόκειται στους ακόλουθους όρους:

  • Δεν επιτρέπεται η ολική ή μερική αναπαραγωγή οποιασδήποτε από τις υπηρεσίες που περιέχονται στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ VIVERO EL PINAR
  • Δεν θα συμπεριληφθεί ψευδής, ανακριβής ή λανθασμένη δήλωση στις σελίδες της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ VIVERO EL PINAR και των υπηρεσιών της
  • Σε καμία περίπτωση η VIVERO EL PINAR δεν θα είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο, τις πληροφορίες, τις δηλώσεις, τις απόψεις ή τις υπηρεσίες που διατίθενται στο κοινό στον ιστότοπο από τον οποίο δημιουργείται ένας υπερσύνδεσμος προς αυτήν την ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
  • Οποιοσδήποτε υπερσύνδεσμος θα γίνει στην κύρια σελίδα της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ.

Οι υπερσύνδεσμοι που βρέθηκαν στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ έχουν προηγουμένως συμφωνηθεί με τους κατόχους των συνδεδεμένων ιστότοπων. Η VIVERO EL PINAR δεν θα είναι υπεύθυνη για κατάχρηση ή δραστηριότητες που αντιβαίνουν στο νόμο, την ηθική ή τη δημόσια τάξη που εκτελούνται από τους χρήστες στις εν λόγω συνδεδεμένες σελίδες.

7.- Ισχύς των όρων χρήσης

Οι όροι χρήσης αυτής της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ είναι επ’αόριστο. Σε κάθε περίπτωση, η VIVERO EL PINAR διατηρεί το μονομερές δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους πρόσβασης σε αυτά, καθώς και το περιεχόμενό τους.

8.- Ακύρωση και αναποτελεσματικότητα των ρητρών

Εάν οποιαδήποτε ρήτρα που περιλαμβάνεται σε αυτές τις προϋποθέσεις κηρυχθεί πλήρως ή εν μέρει άκυρη ή αναποτελεσματική, αυτή η ακυρότητα θα επηρεάσει μόνο την εν λόγω διάταξη ή το μέρος αυτής που είναι άκυρο ή αναποτελεσματικό, παραμένοντας σε όλες τις άλλες συνθήκες.

9.- Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία 

Η παροχή της υπηρεσίας αυτής της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ και οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από την ισπανική νομοθεσία.

Οποιοδήποτε δικαστικό ζήτημα που αφορά τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτής της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, θα επιλυθεί μέσω των δικαστηρίων διαιτησίας των καταναλωτών, των μεσολαβητών ή παρόμοιων με αυτά που έχει συμφωνήσει η VIVERO EL PINAR κατά τη στιγμή της διαμάχης, καθώς και τα αντίστοιχα δικαστήρια σύμφωνα με Ισπανική νομοθεσία.